MS-002: Hơn 100 nắp cống ở trung tâm Sài Gòn được vẽ tranh trang trí